Zazimovač 1 l

Přípravek k přezimování bazénů.

Skladem
Kód: 90
Značka: Probazen
254 Kč –30 % 179 Kč
zazimovac 1 l original
Akce Tip
254 Kč –30 %

Přípravek k přezimování bazénů.

Zamezuje růstu řas a vzniku minerálních zákalů a usazenin během zimní přestávky.

Díky svým vlastnostem značně ulehčí jarní čištění bazénu.

 

.Použití:

Přípravek zamezuje růstu řas a vzniku minerálních zákalů a usazenin během zimní přestávky, tím značně usnadňuje jarní čistění bazénu. Nezabraňuje však zmrznutí vody v bazénu. Před přidáním přípravku se upraví pH vody na 7,0-7,4 přípravky pH MINUS nebo pH PLUS a přidá se přípravek STABILIZÁTOR TVRDOSTI, vše dle návodů uvedených na těchto přípravcích. Hladina vody v bazénu se sníží pod skimmer a vratné trysky. Přípravek ZAZIMOVAČ se dávkuje v množství 1 litr přípravku na 20 m3 vody. Odměřená dávka se naředí vodou v poměru 1:9 a naředěný roztok se rovnoměrně rozlije podél celého okraje bazénu. Následně se bazén přikryje a zabezpečí podle pokynů výrobce bazénu.  

  • UPOZORNĚNÍ:Řiďte se návodem na použití. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech.
  • NEBEZPEČÍ:Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.Přípravek obsahuje: polymerní kvarterní amoniovou sůl 200g/1 kg, CAS 25988-97-0; UN 3082.
  • PRVNÍ POMOC:PŘI POŽITÍ: Postiženému dejte vypít 2-5 dl vody, nevyvolávejte zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody po dobu min. 15 minut.PŘI POTŘÍSNĚNÍ KŮŽE A ODĚVU: Odstraňte zasažený oděv, kůži oplachujte velkým množstvím vody a mýdlem.PŘI NADÝCHÁNÍ: okamžitě přerušte expozici a postiženého dopravte na čerstvý vzduch.Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí nebo požití vždy vyhledat lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu.
  • NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO: Toxikologické informační středisko 224 919 293.Nepotřebné zbytky přípravku odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu. Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad.

Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.