Modrá skalice 500g

Síran měďnatý, je jakožto pentahydrát znám také pod triviálním názvem modrá skalice.

Skladem
Kód: 87
Značka: Kittfort
89 Kč –42 % 52 Kč
modra skalice 500 g original
89 Kč –42 %

Síran měďnatý, je jakožto pentahydrát znám také pod triviálním názvem modrá skalice..Síran měďnatý (CuSO4), je jakožto pentahydrát znám také pod triviálním názvem modrá skalice, dříve i jako modrý vitriol. V bezvodém stavu tvoří bílý prášek, který přijímáním vody modrá. Z vodného roztoku krystalizuje jako pentahydrát (skalice modrá), CuSO4·5H2O, v azurově modrých krystalech. Patří k nejběžnějším sloučeninám mědi. Jedná se o průmyslově nejvyráběnější měďnatou sůl.  

  • VAROVÁNÍ:H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte prach. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P501 Odstraňte obsah/obal do sběru nebezpečného odpadu.Indexové číslo: 029-004-00-0
  • PRVNÍ POMOC:PŘI POŽITÍ: Vypláchnout ústa, vypít asi 0,5 l vody a vyhledat lékařské ošetření.PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vyplachovat min. 15 minut proudem čisté vody.PŘI POTŘÍSNĚNÍ KŮŽE A ODĚVU: Ihned odstranit oděv a omýt se vodou a mýdlem.Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí nebo požití vždy vyhledat lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu.

Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.