Bezpečnostní List

BEZPEČNOSTNÍ LIST
dle nařízení (ES) č. 1907/2006 a nařízení (ES) č. 453/2010
Peroxid vodíku technický až 35 %

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Peroxid vodíku technický až 35 %

Indexové číslo: 008-003-00-9
Registrační číslo: zatím nebylo přiděleno
Číslo CAS: 7722-84-1
Číslo ES: 231-765-0
Další název látky: peroxid vodíku technický až 35 %
1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Chemický průmysl, papírenský průmysl, textilní průmysl, farmaceutický průmysl. Pořízení, držení nebo
použití osobami z řad široké veřejnosti podléhá omezení.
1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Obchodní jméno: viz int. dotaz

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace látky dle nařízení (ES) č. 1272/2008:
Acute Tox. 4 ; H332
Acute Tox. 4 ; H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky: Neuvádí se
Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví: Při požití: leptá sliznice zažívacího traktu, náhlý
vývoj kyslíku může mít za následek roztažení jícnu a žaludku s následným krvácením. Při kontaktu s
pokožkou: silný leptavý účinek způsobuje zbělání pokožky vlivem nabobtnání tkáně bublinami kyslíku z
rozkládajícího se peroxidu; rozsah poškození závisí na době expozice a koncentraci roztoků. Při zasažení
očí: silný leptavý účinek; páry nebo aerosol mohou způsobit tvorbu vřídků na rohovce a její částečné
zakalení, poškození se může projevit za týden i později. Při inhalaci: dráždí a leptá, při delší expozici může
dojít až k edému.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí: Neuvádí se
2.2. Prvky označení
Signální slovo: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Datum vytvoření BL: 1.9.2008 Datum revize BL: 1.8.2015 Číslo revize: 2.2

BEZPEČNOSTNÍ LIST
dle nařízení (ES) č. 1907/2006 a nařízení (ES) č. 453/2010
Peroxid vodíku technický až 35 %
Strana: 2 z 8
Datum vytvoření BL: 1.9.2008 Datum revize BL: 1.8.2015 Číslo revize: 2.2
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.
P305+P351+P338 PŘIZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
Výstražný symbol: GHS 05, GHS 07

Výrobek obsahuje peroxid vodíku, indexové číslo 008-003-00-9
Pořízení, držení nebo použití osobami z řad široké veřejnosti podléhá omezení.
2.3. Další nebezpečnost
Dráždění a leptavé působení. Produkt má oxidační účinky. Reakcí s jinými látkami může dojít ke vzniku
požáru nebo výbuchu. Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.
Oddíl 3: Složení/informace o složkách
3.1. Látky
3.2. Směsi
Jedná se o látku.
Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc
Nutnost okamžité lékařské pomoci: Doporučená
4.1. Popis první pomoci
Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Při stavech
ohrožujících život je třeba provádět resuscitaci:
Postižený nedýchá - je nutné okamžitě provádět umělé dýchání
Zástava srdce - je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce
Bezvědomí - je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy na boku
Při nadýchání:
Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Podle situace lze doporučit; výplach
ústní dutiny, případně nosu vodou a lékařské ošetření.
Při styku s kůží:
Ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky,
jsou-li v místech zasažení kůže. Postižené místa na kůži okamžitě opláchněte velkým množstvím vlažné
vody. Poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem. Přivolejte lékaře.
Chemický název Obsah % CAS Číslo ES Klasifikace CLP
Peroxid vodíku 35 7722-84-1 231-765-0
Ox. Liq. 1; H271;
Acute Tox. 4; H302;
Acute Tox. 4; H332;
Skin Corr. 1A; H314
BEZPEČNOSTNÍ LIST
dle nařízení (ES) č. 1907/2006 a nařízení (ES) č. 453/2010
Peroxid vodíku technický až 35 %
Strana: 3 z 8
Datum vytvoření BL: 1.9.2008 Datum revize BL: 1.8.2015 Číslo revize: 2.2
Při zasažení očí:
Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu
proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je
vyjměte. V žádném případě neprovádějte neutralizaci! Okamžitě přivolejte lékaře a/nebo zajistěte
přepravu na stanici první pomoci. Ve výplachu pokračujte i během transportu postiženého. K vyšetření
musí být odeslán každý i v případě malého zasažení.
Při požití:
Okamžitě vypláchněte ústní dutinu pitnou vodou. Podejte vypít 2-5 dl chladné vody. K pití se postižený
nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v ústech nebo krku. V žádném případě nevyvolávejte zvracení. Hrozí
perforace jícnu a žaludku. Nepodávejte aktivní uhlí. Nepodávejte žádné jídlo. Okamžitě přivolejte lékaře
a/nebo zajistěte přepravu na stanici první pomoci.
4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Způsobuje vážné popáleniny a těžce se hojící rány. Vdechování může způsobit poleptání dýchacího traktu,
záněty horních cest dýchacích. Vnikne-li produkt do očí, hrozí poškození až ztráta zraku. Kontakt s
pokožkou může způsobovat popáleniny, vznik vředů a hnisání poraněné pokožky. Požití může způsobit
popálení trávicího traktu a systemické poruchy.
4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Nutné prostředky k zabezpečení okamžitého ošetření, které by měly být na pracovišti: Voda
Nutnost následné lékařské pomoci po poskytnutí první pomoci (nutná/doporučená/není nutná):
Doporučená
Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru
5.1. Hasiva
Vhodná hasiva: Tříštěný vodní proud. Vodní mlha. Hasicí prostředky volte podle charakteru požáru.
Hasiva, která z bezp. důvodů nelze použít: Nepoužívat hasící prostředky, které zrychlují rozklad produktu.
Mezi tyto prostředky patří mimo jiné pěnotvorné prostředky na proteinové bázi.
5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Vlivem tepla se rozkládá. Při reakci se uvolňuje kyslík podporující hoření. Při tepelném rozkladu může
docházet ke vzniku toxických zplodin. Vyhněte se vdechování produktů hoření.
5.3. Pokyny pro hasiče
Nevstupovat do prostoru požáru bez odpovídajícího ochranného oblečení a nezávislého dýchacího
přístroje. Pokud je to možné, odstraňte materiál z prostoru požáru. Uzavřete ohrožený prostor a zabraňte
vstupu nepovolaným osobám. Haste požár z chráněného místa nebo z bezpečné vzdálenosti. Ochlazujte
nádoby s produktem vodní sprchou nebo mlhou. Hasební vodu, která byla kontaminována produktem,
zneškodněte podle místních nařízení.
Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Musí být zabráněno přímému kontaktu s produktem. Použijte osobní ochrannou výstroj. Větrejte
uzavřené prostory. Místo úniku označte (např. páskou, symboly nebezpečí) a izolujte. Udržujte
nepovolané osoby mimo zasaženou oblast. O havárii uvědomte místní nouzové středisko (policie, hasiči).
Odstraňte hořlavé látky (dřevo, papír, olej atd.) od uniklého materiálu. Odstraňte všechny možné zdroje
vznícení. Zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm. Používejte svítidla v nevýbušném provedení a
nejiskřící nářadí.
6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Speciální pokyny se neuvádějí.
6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Zabraňte úniku produktu do životního prostředí, vodních zdrojů, kanalizace nebo do půdy. Pokud se
produkt dostal do vod, kanalizace nebo půdy, informujte příslušné orgány zabývající se ochranou životního
prostředí.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
dle nařízení (ES) č. 1907/2006 a nařízení (ES) č. 453/2010
Peroxid vodíku technický až 35 %
Strana: 4 z 8
Datum vytvoření BL: 1.9.2008 Datum revize BL: 1.8.2015 Číslo revize: 2.2
6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
6.3.1. Metody pro omezení úniku
Neuvádí se
6.3.2. Metody pro čištění
Velký únik: produkt odčerpejte. Shromážděte do vhodného označeného kontejneru pro další zpracování
nebo likvidaci. Malý únik: zřeďte vodou. Tvoří žíravé roztoky. Vypouštění vod obsahujících produkt do
kanalizace a vodotečí je přípustné až po neutralizaci a za podmínek stanovených vodohospodářskými
orgány.
6.3.3. Další informace
Neuvádí se
6.4. Odkaz na jiné oddíly
Ostatní - viz oddíly 8, 13.
Oddíl 7: Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Při práci není dovoleno pít, jíst a kouřit a je nutno zachovávat pravidla osobní hygieny. Používejte osobní
ochranné pomůcky (viz bod 8). Zajistěte dobré větrání pracoviště. Zamezte styku s kůží a očima. Pracoviště
musí být udržované v čistotě a únikové východy musí být průchodné. Na pracovišti smějí být připraveny
jen látky, které jsou potřebné pro práci. Skladujte a manipulujte ve shodě se všemi běžnými nařízeními a
standardy platnými pro žíraviny. Sklady musí splňovat požadavky požární bezpečnosti staveb a elektrická
zařízení vyhovovat platným předpisům. Dodržujte veškerá protipožární opatření (zákaz kouření, zákaz
práce s otevřeným plamenem, odstranění všech možných zdrojů vznícení). Proveďte preventivní opatření
proti výbojům statické elektřiny.
7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladujte na čistém, suchém, dobře větraném místě. Skladujte z dosahu: přímého slunečního záření,
zdrojů zapálení (otevřený oheň, jiskry, horké plochy). Vhodné materiály nádob a obalů: hliník, nerez ocel,
PE, PTFE. Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv, silných redukčních činidel. Maximální teplota
skladování: 30 °C. Chránit před zdroji tepla. Látka se rozkládá pod vlivem zvýšené teploty, rozklad v
uzavřených nádobách může způsobit výbuch.
7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití
Údaje nejsou k dispozici.
Oddíl 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1. Kontrolní parametry
Expoziční limity: Peroxid vodíku:
Přípustný expoziční limit (PEL): 1 mg/m3 (0,719 ml/m3)
Nejvyšší přípustná koncentrace (NPK-P): 2 mg/m3 (1,438 ml/m3)
8.2. Omezování expozice
8.2.1. Vhodné technické kontroly
Tam, kde existuje nějaká možnost zasažení zaměstnanců, je vhodné pro poskytnutí první pomoci zřídit v
pracovní oblasti fontánku na výplach očí a bezpečnostní sprchu (minimálně vhodný výtok vody). Zajistěte
dobré větrání pracoviště. V případě nedostatečného větrání / klimatizace použijte místní odsávání.
Technickými a organizačními opatřeními je třeba dosáhnout takového stavu, aby nebyla překračována
nejvyšší přípustná koncentrace látky v pracovním ovzduší a aby byl vyloučen přímý kontakt s látkou.
8.2.2. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete vhodným
reparačním krémem. Dodržujte bezpečnostní pokyny pro práci s chemikáliemi.
a) ochrana očí a obličeje: ochranné brýle nebo obličejový štít
b) ochrana kůže:
i) ochrana rukou: Ochranné rukavice. Potřebné vlastnosti: nepromokavé, rezistentní vůči oxidačním
činidlům. Vhodný materiál: neopren, polyethylen. Při výběru rukavic pro konkrétní aplikaci by se mělo
BEZPEČNOSTNÍ LIST
dle nařízení (ES) č. 1907/2006 a nařízení (ES) č. 453/2010
Peroxid vodíku technický až 35 %
Strana: 5 z 8
Datum vytvoření BL: 1.9.2008 Datum revize BL: 1.8.2015 Číslo revize: 2.2
přihlížet ke všem souvisejícím faktorům; mezi jinými i k jiným chemikáliím, se kterými lze přijít do styku,
fyzikálním požadavkům (ochrana proti proříznutí a propíchnutí, zručnost, tepelná ochrana), možným
tělesným reakcím na materiál rukavic a pokynům a specifikacím dodavatele rukavic. Při opakovaném
použití rukavic před svléknutím očistěte a na dobře větraném místě uschovejte.
ii) jiná ochrana: pracovní oblek a pracovní obuv
c) ochrana dýchacích cest: V případě, že nelze dodržet NPK-P, používejte ochrannou masku s vhodným
ochranným filtrem proti kyselým parám nebo aerosolům. Při havárii, požáru, vysoké koncentraci použijte
izolační dýchací přístroj.
d) tepelné nebezpečí: neuvádí se
8.2.3. Omezování expozice životního prostředí
Dodržujte podmínky manipulace a skladování, zejména zajistěte prostory proti únikům do vodních toků,
půdy a kanalizace.
Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Vzhled: Bezbarvá kapalina
Zápach: Bez zápachu
Prahová hodnota zápachu: Neuvádí se
Hodnota pH (při 20°C) v dodávané formě: 1,5-4
Bod tání / bod tuhnutí (°C): -56 až - 33
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C) 107-124
Bod vzplanutí (°C): Nehořlavá látka
Rychlost odpařování: Neuvádí se
Hořlavost: Nehořlavá látka
Výbušnost obj. %:
- dolní mez výbušnosti:
- horní mez výbušnosti:
Nevýbušný
Tlak páry (při 30 °C) v hPa: 20-30,66
Hustota páry: 0,89 (vzduch = 1)
Hustota (při 20 °C) (g/cm3
) 1,07-1,24
Rozpustnost: Ve vodě neomezená
Rozdělovací koeficient
n-oktanol/voda: -1,57
Teplota samovznícení: Neuvádí se
Teplota rozkladu: Neuvádí se
Dynamická viskozita (mPa.s): 1,8
Výbušné vlastnosti: Nevýbušný
Oxidační vlastnosti Silné oxidační vlastnosti
9.2. Další informace
Neuvádí se
Oddíl 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Vysoká reaktivita s alkalickými kovy, kovy alkalických zemin, práškovými kovy, redukčními činidly a
zásadami.
10.2. Chemická stabilita
Za normálních podmínek (20 °C; 101,3 kPa) stabilní. Vyhněte se těmto podmínkám: vysoké teploty.
Rychlost rozkladu podporuje teplota a obsah nečistot.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
dle nařízení (ES) č. 1907/2006 a nařízení (ES) č. 453/2010
Peroxid vodíku technický až 35 %
Strana: 6 z 8
Datum vytvoření BL: 1.9.2008 Datum revize BL: 1.8.2015 Číslo revize: 2.2
10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Zabraňte styku s: alkalickými kovy, kovy alkalických zemin, práškovými kovy (Cu, Cr, Mn, Pt, Ag +soli),
redukčními činidly, zásadami. Může mít tyto následky: bouřlivá reakce, rozklad.
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
Za normálních podmínek (20 °C; 101,3 kPa) stabilní. Vyhněte se těmto podmínkám: vysoké teploty.
Rychlost rozkladu podporuje teplota a obsah nečistot.
10.5. Neslučitelné materiály
Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv, silných redukčních činidel.
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Při tepelném rozkladu se uvolňují: kyslík (O2), teplo.
Oddíl 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologických účincích
11.1.1. Látky
Akutní toxicita: LD50, orálně: potkan = 1198 mg/kg (35% roztok)
LD50, dermálně: králík > 6500 mg/kg (70% roztok)
LC50, inhalačně, pro plyny a páry: potkan > 0,17 mg/l/4 hod. (50% roztok)
Žíravost/dráždivost pro kůži: kožní dráždivost: králík - mírně dráždivý (35% roztok)
Vážné poškození očí/podráždění očí: oční dráždivost: králík - nebezpečí vážného poškození očí. (35%
roztok)
Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže: Maximalizační test, morče: u laboratorních zvířat
nezpůsobuje senzibilizaci.
Mutagenita v zárodečných buňkách: Údaje nejsou k dispozici
Karcinogenita: Studie genetické toxicity u zvířat byly negativní. Jednoznačný důkaz zvýšeného rizika
tumoru nebyl doposud předložen.
Toxicita pro reprodukci: Studie genetické toxicity u zvířat byly negativní. Jednoznačný důkaz zvýšeného
rizika tumoru nebyl doposud předložen.
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: Údaje nejsou k dispozici.
Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice: Údaje nejsou k dispozici.
Účinky po opakované nebo déletrvající expozici: NOEL, myš samec = 26 mg/kg (OECD TG 408)
NOEL, myš samice = 37 mg/kg (OECD TG 408)
Nebezpečnost při vdechnutí: Vdechování může způsobit poleptání dýchacího traktu, záněty horních cest
dýchacích.
11.1.2. Směsi
Neuvádí se
Oddíl 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Toxicita pro ryby: LC50, 96 hod., Pimephales promelas = 16,4 mg/l (100% H2O2)
LC50, 24 hod., Oncorhynchus mykiss = 31,3 mg/kg (100% H2O2)
Toxicita pro bezobratlé: EC50, 24 hod., Daphnia magna = 7,7 mg/l (100% H2O2)
Toxicita pro řasy: IC50, 72 hod.,Chlorella vulgaris = 0,1 - 2,5 mg/l (100% H2O2)
Toxicita pro mikroorganismy: EC50, působení na aktivovaný kal = 466 mg/l (OECD TG 209)
12.2. Perzistence a rozložitelnost
Anorganická látka. Netýká se.
12.3. Bioakumulační potenciál
Bioakumulace v organismech je nepravděpodobná.
12.4. Mobilita v půdě
Údaje nejsou k dispozici.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
dle nařízení (ES) č. 1907/2006 a nařízení (ES) č. 453/2010
Peroxid vodíku technický až 35 %
Strana: 7 z 8
Datum vytvoření BL: 1.9.2008 Datum revize BL: 1.8.2015 Číslo revize: 2.2
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.
12.6. Jiné nepříznivé účinky
Neuvádí se
Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Nepotřebné zbytky jsou nebezpečným odpadem. Za dodržení všech bezpečnostních předpisů převést
látku do nepropustného označeného obalu, následně předat k likvidaci buď ve sběru nebezpečných
odpadů, nebo předat oprávněné osobě podle zákona o odpadech, nebo lze odpad také přepravit zpět k
výrobci na přepracování, nebo uložit na povolené skládce chemických odpadů. Prázdné nevyčištěné obaly
jsou nebezpečným odpadem. Průmyslové obaly předat k likvidaci specializované firmě.
Další údaje: likvidace musí probíhat v souladu se zákonem a souvisejícími předpisy v platném znění.
Právní předpisy o odpadech:
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných odpadů, v platném znění
Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, v platném znění
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků,
v platném znění
Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o plánu odpadového hospodářství, v platném znění
Oddíl 14: Informace pro přepravu
14.1. Číslo OSN
2014
14.2. Náležitý název OSN pro zásilku
PEROXID VODÍKU, VODNÝ ROZTOK
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
5.1+8
14.4. Obalová skupina
II
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
WGK: 1
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Vyňaté množství: E2
Přepravní kategorie: 2
Kód omezení vjezdu do tunelu: E
Omezené množství (LQ): LQ10
14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC
Neaplikovatelné.
Oddíl 15: Informace o předpisech
15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy
týkající se látky nebo směsi
Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění.
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění.
Nařízení ES 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, v platném
znění.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
dle nařízení (ES) č. 1907/2006 a nařízení (ES) č. 453/2010
Peroxid vodíku technický 35 %
Strana: 8 z 8
Datum vytvoření BL: 1.9.2008 Datum revize BL: 1.8.2015 Číslo revize: 2.2
Nařízení ES 134/2009, kterým se mění nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 o registraci,
hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XI, v platném znění.
Nařízení ES 453/2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1907/2006.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, v
platném znění.
Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění.
Vyhláška č. 232/2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických
přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných
chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb., č. 28/2007 Sb. a č. 389/2008
Sb.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů
výbušnin na trh a o jejich používání
Zákon č. 259 / 2014 ze dne 22. října 2014 o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin)
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Nebylo provedeno
Oddíl 16: Další informace
Plné znění H-vět a P-vět, uvedených v oddílech 2. a 3.:
H271 Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.
P305+P351+P338 PŘIZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
Seznam zkratek:
Ox. Liq. 1 - oxidující kapalina, kategorie 1
Acute Tox. 4 - akutní toxicita, kategorie 4
Skin Corr. 1A - žíravost pro kůži, kategorie 1A
STOT SE 3 - Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3
Skin Irrit. 2 – dráždivost pro kůži, kategorie 2
Eye Dam. 1 – vážné poškození očí, kategorie 1
Klasifikace DSD - Klasifikace látky nebo směsi dle směrnice Rady 67/548/EHS
Klasifikace CLP - Klasifikace látky dle nařízení (ES) č. 1272/2008
Pokyny pro školení: Všeobecná školení pro bezpečnou práci s chemickými látkami a přípravky.
Doporučená omezení použití: Přípravek není určen pro přímý styk s potravinami, nápoji a krmivy.
Další informace: viz bod 1.3, 1.4
Zdroje nejdůležitějších údajů pro sestavování bezpečnostního listu: Bezpečnostní list výrobce, databáze
Medis-Alarm
Změny oproti původní verzi: oddíl 2.1
Revize 2.1: oddíly 1.3, 2.1
Revize 2.2: oddíly 1.2, 2.2, 15.1
Tato verze nahrazuje verzi bezpečnostního listu ze dne: 1.12.2011
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany
životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu našich znalostí a zkušeností a jsou
v souladu s předpisy platnými ke dni poslední revize. Informace a doporučení byly sestaveny dle poznatků
našich a našich dodavatelů, s využitím výsledků publikovaných v odborné literatuře. Přesto údaje nemusí
být zcela vyčerpávající a nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro
konkrétní aplikaci a nejsou jakostní specifikací výrobku.